بارم بندی امتحانات نهایی دروس پایه دوازدهم رشته انسانی
نوشته شده توسط : sevda

بارم بندی امتحانات نهایی پایه دواردهم نسبت به هر رشته متفاوت می باشد و با آگاهی از بارم بندی سوالات امتحانات نهایی هر درس می توان بر اساس اولویت ها برای مطالعه امتحانات نهایی برنامه ریزی نمود. در این مقاله بررسی بارم بندی امتحانات نهایی تمامی دروس پایه دوازدهم رشته انسانی به شرح آمده است .

یکی از ملموس ترين زمان ها برای به كارگيرى یک برنامه ريزى جدی ، فصل امتحانات می باشد . برای داشتن یک برنامه ریزی درسی مناسب و رسیدن به همه ی اهداف تحصیلی باید بتوانید بر اساس اولویت مطالب مطالعه کنید . مطالعه بخش مهمی از موفقیت تحصیلی است اما اگر یک برنامه ریزی منسجم و مطلوب نداشته باشید نمی توانید یک مطالعه خوب و هدفمند داشته باشید .

در زمان امتحان می بایست مدت لازم و مقدار مطالعه ی هر درس را برای خود تعیین کنید و با علامت گذاری نکات و مباحث مهم تر هر درس و تاکید بیشتر بر آنها ، یادگیری خود را بهبود ببخشید . یکی از راه های موفقیت در امتحانات آگاهی از بارم بندی و ارزش فصل های هر درس می باشد . در این مطلب بارم بندی امتحان نهایی دروس پایه دوازدهم رشته انسانی را ارائه می دهیم تا دانش آموزان بتوانند طبق این بارم بندی عملکرد مناسبی در امتحانات داشته باشند . 

دروس پایه دوازدهم رشته انسانی شامل دین و زندگی 3 ، عربی ، زبان قرآن 3 ، فارسی 3 ، علوم و فنون ادبی 3 ، زبان انگلیسی 3 ، فلسفه 2 ، جغرافیا 3 ، تاریخ 3 ایران و جهان معاصر ، جامعه شناسی 3 ، علوم اجتماعی 3 ، سلامت و بهداشت و ریاضی و آمار 3 می باشد که در زیر   را مورد بررسی قرار داده ایم .


بارم بندی امتحان نهایی دروس عمومی پایه دوازدهم انسانی
بارم بندی درس دین و زندگی 3 دوازدهم انسانی :

 

شماره درس     پایانی نوبت اول     پایانی نوبت دوم ،شهریور، بزرگسالان 
درس اول     2.5 نمره    7 نمره 
درس دوم     2.5 نمره 
درس سوم     2 نمره 
درس چهارم     2 نمره 
درس پنجم     2.5 نمره 
درس ششم     2.5 نمره 
درس هفتم     2 نمره 
درس هشتم     -    5 نمره 
درس نهم     -
درس دهم     -    2 نمره 
درس یازدهم     -
درس دوازدهم     -    6 نمره 
درس سیزدهم     -
قرائت     4 نمره      
جمع     20    20

برای مطالعه شیوه ارزشیابی و بارم بندی امتحان نهایی دین و زندگی پایه دوازدهم علوم انسانی کلیک کنید.

************************************************

 

بارم بندی درس عربی ، زبان قرآن 3 نوبت اول دوازدهم انسانی :

 

نوبت اول ( از درس اول ، دوم و سوم ) 
مهارت های زبانی      موضوع      نمره      جمع 
الف : مهارت واژه شناسی      نوشتن معنای چهار کلمه داخل جمله از عربی به فارسی؛ از جملات متن ، تـمرین و بخش «اعلموا» (زیر کلمات خط کشیده میشود.)      1     2 نـمره  
مترادف و متضاد (دو جفت کلمه کنار هم نهاده میشود و دانش آموز فقط تضاد یا ترادف آنها را مشخص میکند./ یا شش کلمۀ پراکنده داده میشود که چهار تای آنها متضاد هستند./ می -توان این سؤال را درون متن درک مطلب طراحی کرد. متضاد یا مترادف دو کلمه را در متن خواست و نمره درک مطلب ، نیم نمره افزایش یابد.)        0.5
تشخیص کلمۀ ناهماهنگ از نظر معنا در میان چهار کلمه  یا نوشتن مفرد یا جمع اسم (در حد جمع های مکسر خوانده شده در کتاب دوازدهم ) یا انتخاب گزینۀ مناسب برای جای خالی یک جمله             0.5
ب : مهارت ترجمه به فارسی     ترجمۀ جملات کتاب از عربی به فارسی از متن ، تـمرین و بخش «اعلموا»       4     9 نـمره  
ترجمۀ درست یک جملۀ دارای لای نفی جنس . (ترجمۀ لای نفی جنس به صورت «هیچ ... نیست » مد نظر است .)      0.5
ترجمۀ درست جمله های دارای حروف مشبهۀ بالفعل ؛ یکی از جمله ها از «لیت » است .      1.5
ترجمۀ درست یک یا دو جمله دارای قید حالت (حال ) در دو شکل آن     1
ترجمۀ درست یک یا دو جمله دارای اسلوب استثنا یا حصر      0.5
انتخاب گزینۀ درست در ترجمۀ جملۀ عربی به فارسی (دو جمله )      0.5
تکمیل ترجمۀ ناقص از متن ، تـمرین و بخش «اعلموا» (چهار جای خالی)      1
ج : مهارت شناخت و کاربرد قواعد      ترجمۀ دقیق فعل های ماضی ساده ، ماضی نقلی، ماضی استمراری، ماضی بعید، امر، نهی، نفی، مستقبل ، مجهول ، فعل دارای نون وقایه ، معادل های عربی مضارع التزامی و اسلوب شرط داخل جملات ساده و با ریشه های ساده ای مانند خرج ، دخل ، صبر، کتب و ... که زیر فعل خطی کشیده میشود و دانش آموز با کمک یک قرینه یا بیشتر، آنها را ترجمه میکند؛ مانند: «یا صدیقتی، لا تخرجی من صفـک .» که در این جمله دو قرینۀ «یا صدیقتـی» و «ضمیر ـک » به دانش آموز کمک میکند تا بتواند «لا تخرجی» را درست ترجمه کند. یا در قالب مصور به صورت ارتباط دادن جملات به تصاویر (هشت مورد)      2     7 نـمره  
تشخیص و انتخاب فعل ماضی، مضارع ، امر و نهی مناسب برای جای خالی در جمله ، یا تشخیص نوع فعل ، یا هر سؤال ابداعی دیگر که مهارت تشخیص نوع فعل را بسنجد. (چهار مورد)    1
تشخیص لای نفی جنس (چند جمله کوتاه داده میشود و دانش آموز باید لای نفی جنس را از لای نفی و لای نهی و لای جواب تشخیص دهد.)      0.25
تشخیص حروف مشبهه بالفعل (چند جمله کوتاه داده میشود و دانش آموز باید حرف مشبه بالفعل را از حروف جر، استقبال ، نفی و سایر حروف تشخیص دهد./ یا به هر صورتی که قدرت تشخیص حروف مشبهه بالفعل را بسنجد.)      0.25
تشخیص محل اعرابی در جملاتی که معنا و ساختاری ساده دارند؛ مانند: «کتب المسافر رساله فی الفندق .» جملات کاملا حرکت گذاری میشوند. (فاعل ، مفعول ، مبتدا، خبر، مضاف الیه ، صفت ، جار و مجرور، یا مجرور به حرف جر) دو نوع «حال » هر کدام ٠/٢٥ / مستثنی ٠/٢٥ / تشخیص اسلوب حصر ٠/٢٥     2
تشخیص اسم فاعل ، اسم مفعول ، اسم مبالغه ، اسم مکان ، اسم تفضیل یا ترجمه درست آنها؛ یا ترکیبی از تشخیص و ترجمه آنها (در هر حالت این اسم ها داخل جملات کوتاه هستند.)      1.5
د: مهارت درک و فهم     سؤال جورکردنی از مفهوم واژگان «وصل کردن کلمات ستون اول به توضیحات ستون دوم » (چهار مورد) یا ارائه شش کلمه که دو تا اضافه است و چهار جمله با جای خالی که باید با کلمه مناسب کامل شود. یا پر کردن جاهای خالی با گزینه های مناسب (سؤال سه گزینه ای)      1     2 نـمره  
درک مطلب (ارائه متن و طراحی چهار سؤال حتی الامکان با چهار کلمه پرسشی خوانده شده ) یا (ارائه چهار جمله و تعیین درست و نادرست آنها بر اساس مفهوم هر جمله یا بر اساس متن ارائه شده در برگه امتحانی)؛ یا ترکیبی از دو حالت پیشنهادی بالا؛ یا طرح سؤال با توجه به تصویر که در این حالت پاسخ کوتاه مطلوب است ؛ یا هر شیوه ابتکاری دیگری که بتواند مهارت درک و فهم را بسنجد.      1

بارم بندی درس عربی ، زبان قرآن 3 نوبت دوم دوازدهم انسانی :

 

نوبت دوم 
مهارت های زبانی      موضوع      نمره      جمع 
الف : مهارت واژه شناسی      نوشتن معنای چهار کلمه داخل جمله از عربی به فارسی؛ از جملات متن ، تـمرین و بخش «اعلموا» (زیر کلمات خط کشیده میشود.)      1     2 نـمره  
مترادف و متضاد (دو کلمه داده میشود و دانش آموز فقط تضاد یا ترادف را مشخص میکند؛ یا شش کلمۀ درهم داده میشود و دانش آموز آنها را کنار هم به صورت مترادف و متضاد قرار می -دهد.)        0.5
تشخیص کلمۀ ناهماهنگ از نظر معنا در میان چهار کلمه یا پیدا کردن گزینۀ مناسب برای شرح یک کلمه        0.25
نوشتن مفرد یا جمع اسم (در حد جمع های مکسر خوانده شده در کتاب دوازدهم )      0.25
ب : مهارت ترجمه به فارسی     ترجمۀ جملات کتاب از عربی به فارسی از متن ، تـمرین و بخش «اعلموا»     4     9 نـمره  
ترجمۀ درست یک جملۀ دارای لای نفی جنس . (ترجمۀ لای نفی جنس به صورت «هیچ ... نیست » مد نظر است .)      0.5
ترجمۀ درست جملۀ دارای حروف مشبهۀ بالفعل (أن ، کأن ، لیت و لعل ) با تکیه بر معنای حروف مشبهۀ بالفعل      0.5
ترجمۀ یک جملۀ دارای مفعول مطلق تأکیدی و یک جملۀ دارای مفعول مطلق نوعی     1
ترجمۀ یک جملۀ دارای قید حالت      0.5
ترجمۀ درست جملۀ دارای استثنا یا اسلوب حصر      0.5
ترجمۀ درست جملۀ دارای اسلوب ندا      0.5
انتخاب گزینۀ درست در ترجمۀ جملۀ عربی به فارسی (دو جمله )      0.5
تکمیل ترجمۀ ناقص از متن ، تـمرین و بخش «اعلموا» (چهار جای خالی)      1
ج : مهارت شناخت و کاربرد قواعد      ترجمۀ دقیق فعل های ماضی ساده ، ماضی نقلی، ماضی استمراری، ماضی بعید، امر، نهی، نفی، مستقبل ، مجهول ، معادل های عربی مضارع التزامی، اسلوب شرط و فعل دارای نون وقایه داخل جملات ساده و با ریشه های ساده ای مانند: خرج ، دخل ، صبر، کتب و ... که زیر فعل خطی کشیده میشود و دانش آموز با کمک یک قرینه یا بیشتر، آنها را ترجمه میکند؛ مانند: «أنا دخلت قریۀ جدی أمس .» که در این جمله دو قرینه «أنا» و «ی » در «إنی» و «جدی» و قید زمان «أمس » به دانش -آموز کمک میکنند تا بتواند «دخلت » را درست ترجمه کند. در صورتی که از فعل های دشواری مانند تهمسون استفاده میشود، لازم است که معنای شکل سوم شخص مفرد آن داده شود؛ مثال : یا تلامیذ، لم تهمسون فی الصف ؟! (همس : آهسته سخن گفت ) یا در قالب مصور به صورت ارتباط دادن جملات به تصاویر (هشت مورد) یا به صورت تلفیقی از حالت اول و دوم     2     7نـمره  
تشخیص محل اعرابی در جملاتی که معنا و ساختاری ساده دارند؛ مانند: «کتب المسافر رساله فی الفندق .» جملات کاملا حرکت گذاری میشوند. (فاعل ، مفعول ، مبتدا، خبر، مضاف الیه ، صفت ، جار و مجرور، یا مجرور به حرف جر، اسم و خبر افعال ناقصه و حروف مشبهه بالفعل و لای نفی جنس ، نائب فاعل ، صفت ، حال ، مستثنی، مفعول مطلق و منادا) تذکر: سهم حال ، مستثنی، مفعول مطلق و منادا ١/٥ نـمره از ٤ نـمره است . تشخیص نوع مفعول مطلق نیز سؤال میشود. ٠/٢٥ نـمره تشخیص اسلوب حصر از استثناست . ٠/٥ نـمره تحلیل صرفی و اعراب که مؤکدا باید در قالب سؤال دو گزینه ای شبیه کتاب درسی باشد.     4
تشخیص اسم فاعل ، اسم مفعول ، اسم مبالغه ، اسم مکان ، اسم تفضیل یا ترجمه درست آنها؛ یا ترکیبی از تشخیص و ترجمه آنها (در هر حالت این اسم ها داخل جملات کوتاه هستند.)     1
د: مهارت درک و فهم     سؤال جورکردنی از مفهوم واژگان «وصل کردن کلمات ستون اول به توضیحات ستون دوم » (چهار مورد) یا ارائه شش کلمه که دو تا اضافه است و چهار جمله با جای خالی که باید با کلمه مناسب کامل شود. یا پر کردن جاهای خالی با گزینه های مناسب (سؤال سه گزینه ای)      1     2نـمره  
درک مطلب (ارائه متن و طراحی چند سؤال حتی الامکان با چند کلمه پرسشی خوانده شده ) یا (ارائه چند جمله و تعیین درست و نادرست آنها بر اساس مفهوم هر جمله یا بر اساس متن ارائه شده در برگه امتحانی)؛ یا ترکیبی از دو حالت پیشنهادی بالا؛ یا طرح سؤال با توجه به تصویر که در این حالت پاسخ کوتاه مطلوب است ؛ یا هر شیوه ابتکاری دیگری که بتواند مهارت درک و فهم را بسنجد.      1
 
 
امتحان شفاهی، میان نوبت اول و دوم 
مهارت ها     موضوع     نـمره  
مهارت های خواندن ، شنیدن و سخن گفتن      روان خوانی (بدون درنگ و خطا، و با تلفظ نسبتا درست مخارج حروف )، یا حفظ شعر و اجرای گروهی آن ، اجرای نـمایشی متن برخی درس ها. پرسش های کلاسی      4
مکالمۀ ساده در حد کتاب درسی به صورت پاسخ کوتاه به جمله های پرسشی (سؤال با جملات دارای ما، ماذا، ما هو، ما هی، بم ، من ، لمن ، أین ، من أین ، ممن ، کم ، هل ، أ، متی، کیف ، لماذا، لم ، عم ، أی)، یا اجرای گروهی مکالماتی ساده .      1
جمع     5

برای مطالعه شیوه ارزشیابی و بارم بندی امتحان نهایی عربی ، زبان قرآن پایه دوازدهم علوم انسانی کلیک کنید.

************************************************

 
بارم بندی درس فارسی 3 دوازدهم انسانی :​
 
ردیف     قلمروها     موضوع ها     نمره 
1    زبانی 7 نمره     معنی واژه      1.5
املای واژه      1.5
دستور     4
2    ادبی 5 نمره     آرایه های ادبی     2.5
تاریخ ادبیات    1
حفظ شعر     1.5
3    فکری 8 نمره     درک مطلب     4
معنی و مفهوم نثر     2
معنی و مفهوم نظم     2
جمع     20

برای مطالعه شیوه ارزشیابی و بارم بندی امتحان نهایی فارسی پایه دوازدهم علوم انسانی کلیک کنید.

************************************************

 
بارم بندی درس نگارش 3 دوازدهم انسانی :​
 
ردیف     موضوع      سنجه های ارزشیابی     نمره 
1    بازشناسی     توانایی بازشناسی آموزه های درس     2
2    تولید متن     ١ـ خوش آغازی (جذابیت و گیرایی، نشان دادن نمایی کلی ازمحتوای نوشته )     1
٢ـ پرورش موضوع یا شیوه بیان نوشته ( بیان ساده و صمیمی- بیان احساس  متناسب با موضوع - سیر منطقی نوشته - فکر و نگاه نو)     9
٣ـ خوش فرجامی( جمع بندی مطالب - تاثیر گذاری و تفکر برانگیز بودن )     1
٤-رعایت نشانه های نگارشی     1
٥- املای واژگان ( نداشتن غلط املایی)     2
3    سازه های نوشتاری     مثل نویسی/ حکایت نگاری/ شعر گردانی (درک و دریافت هسته معنایی مثل ،حکایت و شعر- پروراندن موضوع - رعایت املا و نشانه های نگارشی)     3
رعایت املا و نشانه های نگارشی    1
جمع     20
 
برای مطالعه شیوه ارزشیابی و بارم بندی امتحان نهایی نگارش پایه دوازدهم علوم انسانی کلیک کنید.

************************************************

 
بارم بندی درس زبان انگلیسی 3 دوازدهم انسانی :​
 
آزمون نهایی پایه دوازدهم :
 
بارم بندی نوبت دوم از نمره 40 در برگه امتحان نهایی به شرح زیر است .
 
مهارت (listening) شنیداری 12 نمره
مهارت (reading) خوانداری 8 نمره
مهارت (writing) نوشتاری 8 نمره
(vocabulary) واژگان 6 نمره
(grammar) دستور زبان 6 نمره

برای مطالعه شیوه ارزشیابی و بارم بندی امتحان نهایی زبان انگلیسی پایه دوازدهم علوم انسانی کلیک کنید.

************************************************

بارم بندی امتحان نهایی دروس تخصصی پایه دوازدهم انسانی
بارم بندی درس علوم و فنون ادبی 3 دوازدهم انسانی :
 
ردیف     موضوع     نمره 
1    تاریخ ادبیات
سبک شناسی    2
2
2    موسیقی شعر     6
3    زیبایی شناسی     6
4    نقد و تحلیل نظم و  نثر     4
جمع     20
 
برای مطالعه شیوه ارزشیابی و بارم بندی امتحان نهایی علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم علوم انسانی کلیک کنید.

************************************************

بارم بندی درس فلسفه 2 دوازدهم انسانی :​​
 
 
پایانی نوبت اول    نمره    پایانی نوبت دوم و شهریور
1 - هستی و چیستی    3    1
2- جهان ممکنات    3.5    1
3 - جهان علی و معلولی    3.5    1.5
4 - کدام تصویر از جهان ؟    3    1
5 - خدا در فلسفه 1    3    1.5
6 - خدا در فلسفه 2    4    1
جمع    20    7
7 - عقل در فلسفه 1    -    3
8 - عقل در فلسفه 2    -    3
9 - آغاز فلسفه در جهان اسلام 1    -    2
10 - آغاز فلسفه در جهان اسلام 2    -    2
11 - دوران معاصر    -    3
جمع    -    20
برای مطالعه شیوه ارزشیابی و بارم بندی امتحان نهایی فلسفه پایه دوازدهم علوم انسانی کلیک کنید.

************************************************

 
بارم بندی درس جغرافیا 3 دوازدهم انسانی :​
 
شماره درس     نوبت اول     نمره     نوبت دوم     نمره     شهریورماه     نمره 
1     6.5    20     1.5     15+5    3    20
2     6.5     1.5    3
مهارت های جغرافیایی (1)       1.5     0.5    1
3     5.5     1.5     2.5
4    -    3    3
مهارت های جغرافیایی(2)     -    -    2    1
5    -    -    5    3
6    -    -    4     2.5
مهارت های جغرافیایی (3)     -    -    1    1
 
برای مطالعه شیوه ارزشیابی و بارم بندی امتحان نهایی جغرافیا پایه دوازدهم علوم انسانی کلیک کنید.

************************************************

 
بارم بندی درس تاریخ 3 ایران و جهان معاصر دوازدهم انسانی :​
 
شماره درس     نوبت اول     نوبت پاياني ( خرداد/  شهريور/ بزرگسالان ، آموزش از راه دور، داوطلبان آزاد) 
1    3    2 نمره
2    4
3    3    2 نمره
4    3
5    4    2 نمره
6    3
7    20 نمره     2 نمره
8    3 نمره
9    3 نمره
10    2 نمره
11    2 نمره
12    2 نمره
جمع    20 نمره 
 
 
ادامه بارم بندی درس تاریخ 3 ایران و جهان معاصر دوازدهم انسانی :
 
جدول بارم بندی کیفی 
ردیف     نوع پرسش     نمره 
1    
به خاطر آوردن ؛ مانند: پرسش های کوتاه پاسخ ؛ جور کردنی؛ چندگزینه ای؛ صحیح و غلط ؛ تکمیل کردنی (جا خالی)

توجه : ١. در سؤال های جور کردنی، تمامی واژگان یا اصطلاحات مربوط به ستون پاسخ از یک جنس یا نوع باشد.

٢. طراحی سؤال های تکمیل کردنی یا جای خالی توصیه نمیشود، چنانچه تمایل به طرح چنین پرسش هایی دارید، واژگان و یا اصطلاحات مهم حذف شده را در پرسش نامه درج نمایید و از دانش آموزان بخواهید که واژه یا اصطلاح مناسب را در جای خالی درج نمایند. 

حداکثر 3 
2    تعریف اصطلاحات یا مفاهیم تاریخی؛     حداکثر 2 
3    توصیف ، فهرست و طبقه بندی اجزا یا ویژگیهای پدیده های تاریخی     حداکثر 4 
4    تلخیص ، تشریح و تحلیل زمینه ها، علل ، دلایل ، آثار، نتایج و پیامدهای پدیده های تاریخی     حداقل 8 
5    
مقایسه پدیده های تاریخی( نقش و عملکرد شخصیت ها؛ شرایط ظهور و سقوط تمدن ها و حکومت ها؛ رویدادها و تحولات مهم و ....)

توجه : محتواهای مقایسه شده میتواند مربوط به درس ها و فصل های مختلف باشد و نه صرفا یک درس یا فصل 

حداقل 2 
6    
کاربست شواهد و مدارک تاریخی (نقشه ها، نمودارها، آثار و بناها، کتیبه ، اسناد، متون ) و استخراج و استنباط دلالت های آن ها

توجه : در طراحی چنین سؤال هایی، یک یا چند مورد از شواهد و مدارک تاریخی را در پرسش نامه ارائه و ذیل آن پرسش هایی را طرح نمایید. لازم به توضیح است که شواهد و مدارک تاریخی میتواند از خارج کتاب درسی نیز طرح شود، مشروط به آنکه کاملا مرتبط با محتوای آموزش داده شده و در سطح شواهد و مدارک کتاب درسی باشد. 

حداکثر 2 ( پیشنهادی ) 
7    
اظهارنظر و قضاوت

توجه : اظهارنظر و قضاوت میتواند در بارة شخصیت های بزرگ ، رویدادهای مهم و تأثیرگذار تاریخی، آثار و بناهای باستانی موجود در سایت های تاریخی و موزه ها که مورد بازدید دانش آموزان قرار گرفته و یا موضوع هایی که راجع به آن جست و جو و پژوهشی کرده اند، انجام شود.

لازم به یادآوری است که هدف از این گونه پرسش ها، دستیابی دانش آموزان به پاسخی یکسان نیست و لذا ارزش گذاری و تخصیص نمره به پاسخ های چنین سؤال هایی بر اساس تناسب جواب با پرسش و نحوة استدلال و ساماندهی مطلب انجام شود. 

حداکثر 2 
 
برای مطالعه شیوه ارزشیابی و بارم بندی امتحان نهایی تاریخ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم علوم انسانی کلیک کنید.

************************************************

 
بارم بندی درس جامعه شناسی 3 دوازدهم انسانی :​
 
درس      نوبت اول      نوبت دوم      جبرانی  
اول      4 نمره     5 نمره      1.5
دوم     4 نمره        1.5
سوم     4 نمره      1.5
چهارم      4 نمره        1.5
پنجم     4 نمره      1.5
ششم      -    3     2.5
هفتم     -    3     2.5
هشتم      -    3     2.5
نهم      -    3     2.5
دهم      -    3     2.5
جمع      20 نمره      20 نمره      20 نمره  
 
برای مطالعه شیوه ارزشیابی و بارم بندی امتحان نهایی جامعه شناسی پایه دوازدهم علوم انسانی کلیک کنید.

************************************************


بارم بندی درس سلامت و بهداشت دوازدهم انسانی :​
 
 
شماره فصل     عنوان فصل     شماره درس     عنوان درس     شماره صفحه     بارم نوبت اول     بارم نوبت دوم 
1    سلامت     1    سلامت چیست ؟      11-3     1.5     1
2    سبک زندگی      18-12    1
2    تغذیه سالم و بهداشت مواد غذایی    3    برنامه غذایی سالم      32-19    3     3.5
4    کنترل وزن و تناسب اندام      39-33    2
5    بهداشت و ایمنی مواد غذایی      48-40     1.5
3    پیشگیری از بیماری ها     6    بیماری های غیر واگیر      66 -49    4    3.5
7    بیماری های واگیر      78-67    3
4    بهداشت در دوران نوجوانی     8    بهداشت فردی      100-79     2.5    2
9    بهداشت ازدواج و باروری      110-101     1.5
10    بهداشت روان      128-111    -    2
5    پیشگیری از رفتار های پر خطر    11    مصرف دخانیات و الکل      137 -129    -    2
12    اعتیاد به مواد مخدر و عوارض آن      156-138    -    2
6    محیط کار و زندگی سالم     13    پیشگیری از اختلالات اسکلتی- عضلانی ( کمر درد)      169-155    -    2
14    پیشگیری از حوادث خانگی      182-170    -     2
جمع نمرات     20    20
 
برای مطالعه شیوه ارزشیابی و بارم بندی امتحان نهایی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم علوم انسانی کلیک کنید.

************************************************

بارم بندی درس ریاضی و آمار 3 دوازدهم انسانی :​
 
 
فصل     محدوده فصل     نوبت اول     نوبت دوم     شهریور و دی 
1    کل     15    5    8
2    تا صفحه 60     5    2     5.5
صفحه 60 به بعد     -     3.5
3    کل      9.5     6.5
جمع     20    20    20
 
برای مطالعه شیوه ارزشیابی و بارم بندی امتحان نهایی ریاضی و آمار پایه دوازدهم علوم انسانی​ کلیک کنید.

************************************************

 
داوطلبان می توانند برای آمادگی هرچه بهتر برای شرکت در امتحانات نهایی از نمونه سوالات امتحان نهایی پایه دوازدهم علوم انسانی استفاده کنند . همچنین کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی هیوا آماده اند تا شما را در زمینه برنامه ریزی مطالعه امتحانات نهایی راهنمایی کنند . برای استفاده از خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی هیوا کلیک کنید . برای اطلاع از آخرین اخبار مرتبط با امتحانات مدارس می توانید عضو کانال تلگرام مدارس هیوا شوید .


سوالات متداول

1- ✔️ چگونه می توان اولویت بندی و زمان بندی مناسبی برای امتحانات نهایی دروس پایه دوازدهم رشته انسانی داشت ؟
✔️ با آگاهی از بارم بندی سوالات امتحانات نهایی هر درس می توان بر اساس اولویت ها برای امتحانات نهایی برنامه ریزی نمود که در این مقاله بارم بندی امتحانات نهایی دروس پایه دوازدهم رشته انسانی آمده است .

2- ✔️ آیا آگاهی از بارم بندی دروس پایه دوازدهم رشته انسانی می تواند برای معلمان نیز مفید باشد ؟
✔️ همان طور که در این مقاله به آن اشاره شده است ، مطالعه بارم بندی دروس پایه دوازدهم رشته انسانی می تواند به معلمان جهت طراحی سوالات امتحانات نهایی مفید باشد .

3- ✔️ بارم بندی امتحانات نهایی دروس پایه دوازدهم رشته انسانی به چه صورت می باشد ؟
✔️ در هر درس ، مباحثی وجود دارد که از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و با توجه به اهمیت هر مبحث میزان نمره ای برای آن در نظر گرفته می شود که در این مقاله می توانید بارم بندی امتحانات نهایی دروس پایه دوازدهم رشته انسانی را مشاهده نمایید .

منبع : بارم بندی امتحانات نهایی دروس پایه دوازدهم رشته انسانی

:: بازدید از این مطلب : 51
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 31 ارديبهشت 1399 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: