بارم بندی امتحانات نهایی دروس پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک
نوشته شده توسط : sevda

بارم بندی امتحانات نهایی پایه دواردهم نسبت به هر رشته متفاوت می باشد و با آگاهی از بارم بندی سوالات امتحانات نهایی هر درس می توان بر اساس اولویت ها برای مطالعه امتحانات نهایی برنامه ریزی نمود. در این مقاله بررسی بارم بندی امتحانات نهایی تمامی دروس پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک به شرح آمده است .

اصولا اکثر دانش آموزان در دوران امتحانات دچار استرس می شوند اما اگر از چگونگی مقابله با آن آگاه باشند می توانند از این استرس جلوگیری نمایند . داشتن یک برنامه ریزی مناسب می تواند اضطراب و نگرانی امتحانات را برای دانش آموزان بکاهد و موجب آرامش و اطمینان وی شود . در دوران امتحانات می توانید با در نظر گرفتن میزان اهمیت هر درس و نمره ای که به هر فصل اختصاص می یابد اولویت بندی نموده و میزان دقت و زمانی که برای مطالعه هر قسمت اختصاص می دهید را معین نمایید .

 دروس پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک شامل دین و زندگی 3 ، عربی ، زبان قرآن 3 ، فارسی 3 ، زبان انگلیسی 3 ، علوم اجتماعی 3 ، سلامت و بهداشت ، هندسه 3 ، ریاضیات گسسته ، حسابان 2 و فیزیک 3 می باشد .

 در این مقاله با ارائه بارم بندی تمام دروس پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک به دانش آموزان عزیز کمک می کنیم تا بتوانند مطابق با بارم بندی امتحان نهایی دروس پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک برنامه زمان بندی منطقی و اصولی برای دوره امتحانات خود تعریف نمایند .


بارم بندی امتحان نهایی دروس عمومی پایه دوازدهم ریاضی فیزیک
بارم بندی درس دین و زندگی 3 دوازدهم ریاضی فیزیک :​

 

عنوان     پایانی نوبت اول     پایانی نوبت دوم ،شهریور، بزرگسالان 
درس اول     3 نمره     7 نمره
درس دوم     3 نمره 
درس سوم     2 نمره 
درس چهارم     2 نمره 
درس پنجم     3 نمره 
درس ششم     3 نمره 
درس هفتم     -    7  نمره
درس هشتم     -
درس نهم     -    6 نمره 
درس دهم     -
قرائت     4 نمره      
جمع     20    20

برای مطالعه شیوه ارزشیابی و بارم بندی امتحان نهایی دین و زندگی پایه دوازدهم ریاضی فیزیک کلیک کنید.

************************************************

 

بارم بندی درس عربی ، زبان قرآن 3 نوبت اول دوازدهم ریاضی فیزیک :

 

نوبت اول (از درس اول و دوم ) 
مهارت های زبانی      موضوع      نمره      جمع 
الف : مهارت واژه شناسی    نوشتن معنای چهار کلمه داخل جمله از عربی به فارسی ؛ از جملات متن ، تـمرین و بخش « اعلموا » ( زیر کلمات خط کشیده میشود . )      1     2 نـمره  
مترادف و متضاد ( دو جفت کلمه کنار هم نهاده میشود و دانش آموز فقط تضاد یا ترادف آنها را مشخص میکند./ یا شش کلمه پراکنده داده میشود که چهار تای آنها متضاد هستند./ میتوان این سؤال را در دل متن درک مطلب طراحی کرد. متضاد یا مترادف دو کلمه را در متن خواست و نمرة درک مطلب ، نیم نمره افزایش یابد.)        0.5
تشخیص کلمه ناهماهنگ از نظر معنا در میان چهار کلمه  یا نوشتن مفرد یا جمع اسم (در حد جمع های مکسر خوانده شده در کتاب دوازدهم ) یا انتخاب گزینه مناسب برای جای خالی یک جمله            0.5
ب : مهارت ترجمه به فارسی    ترجمه جملات کتاب از عربی به فارسی از متن ، تـمرین و بخش «اعلموا»       4.5    9 نـمره
ترجمه درست یک جمله دارای لای نفی جنس . (ترجمه لای نفی جنس به صورت «هیچ ... نیست » مد نظر است .)      0.5
ترجمه درست دو جمله دارای حروف مشبهه بالفعل ؛ یکی از دو جمله از «لیت » است .      1.5
ترجمه درست یک یا دو جمله دارای قید حالت (حال ) در دو شکل آن     1
انتخاب گزینه درست در ترجمه جمله عربی به فارسی (دو جمله )      0.5
تکمیل ترجمه ناقص از متن ، تـمرین و بخش «اعلموا» (چهار جای خالی)      1
ج : مهارت شناخت و کاربرد قواعد      ترجمه دقیق فعل های ماضی ساده ، ماضی نقلی، ماضی استمراری، ماضی بعید، امر، نهی، نفی، مستقبل ، مجهول ، فعل دارای نون وقایه ، معادل های عربی مضارع التزامی و اسلوب شرط داخل جملات ساده و با ریشه های ساده ای مانند خرج ، دخل ، صبر، کتب و ... که زیر فعل خطی کشیده میشود و دانش آموز با کمک یک قرینه یا بیشتر، آنها را ترجمه میکند؛ مانند: «یا صدیقتی، لا تخرجی من صفـک .» که در این جمله دو قرینه «یا صدیقتـی» و «ضمیر ـک » به دانش آموز کمک میکند تا بتواند «لا تخرجی» را درست ترجمه کند. یا در قالب مصور به صورت ارتباط دادن جملات به تصاویر (هشت مورد)      2    7 نـمره  
تشخیص و انتخاب فعل ماضی، مضارع ، امر و نهی مناسب برای جای خالی در جمله ، یا تشخیص نوع فعل ، یا هر سؤال ابداعی دیگر که مهارت تشخیص نوع فعل را بسنجد. (چهار مورد)     1
تشخیص لای نفی جنس (چند جمله کوتاه داده میشود و دانش آموز باید لای نفی جنس را از لای نفی و لای نهی و لای جواب تشخیص دهد.)     0.25
تشخیص حروف مشبهه بالفعل (چند جمله کوتاه داده میشود و دانش آموز باید حرف مشبه بالفعل را از حروف جر، استقبال ، نفی و سایر حروف تشخیص دهد./ یا به هر صورتی که قدرت تشخیص حروف مشبهه بالفعل را بسنجد.)     0.25
تشخیص محل اعرابی در جملاتی که معنا و ساختاری ساده دارند؛ مانند: «کتب المسافر رساله فی الفندق .» جملات کاملا حرکت گذاری میشوند. (فاعل ، مفعول ، مبتدا، خبر، مضاف الیه ، صفت ، جار و مجرور، یا مجرور به حرف جر، حال ) از هر دو نوع «حال » سؤال طرح میشود. (هر کدام ٠/٢٥ نـمره )     2
تشخیص اسم فاعل ، اسم مفعول ، اسم مبالغه ، اسم مکان ، اسم تفضیل یا ترجمه درست آنها؛ یا ترکیبی از تشخیص و ترجمه آنها (در هر حالت این اسم ها داخل جملات کوتاه هستند.)      1.5
د: مهارت درک و فهم     سؤال جورکردنی از مفهوم واژگان «وصل کردن کلمات ستون اول به توضیحات ستون دوم » (چهار مورد) یا ارائه شش کلمه که دو تا اضافه است و چهار جمله با جای خالی که باید با کلمه مناسب کامل شود. یا پر کردن جاهای خالی با گزینه های مناسب (سؤال سه گزینه ای)      1     2 نـمره  
درک مطلب (ارائه متن و طراحی چهار سؤال حتی الامکان با چهار کلمه پرسشی خوانده شده ) یا (ارائه چهار جمله و تعیین درست و نادرست آنها بر اساس مفهوم هر جمله یا بر اساس متن ارائه شده در برگه امتحانی)؛ یا ترکیبی از دو حالت پیشنهادی بالا؛ یا طرح سؤال با توجه به تصویر که در این حالت پاسخ کوتاه مطلوب است ؛ یا هر شیوة ابتکاری دیگری که بتواند مهارت درک و فهم را بسنجد.      1

بارم بندی درس عربی ، زبان قرآن 3 نوبت دوم دوازدهم ریاضی فیزیک :​

 

نوبت دوم 
مهارت های زبانی      موضوع      نمره      جمع 
الف : مهارت واژه شناسی      نوشتن معنای چهار کلمه داخل جمله از عربی به فارسی؛ از جملات متن ، تـمرین و بخش «اعلموا» (زیر کلمات خط کشیده میشود.)      1     2 نـمره  
مترادف و متضاد (دو کلمه داده میشود و دانش آموز فقط تضاد یا ترادف را مشخص میکند؛ یا شش کلمه درهم داده میشود و دانش آموز آنها را کنار هم به صورت مترادف و متضاد قرار می -دهد.)        0.5
تشخیص کلمه ناهماهنگ از نظر معنا در میان چهار کلمه

یا یافتن گزینه مناسب برای شرح یک کلمه  

  0.25
نوشتن مفرد یا جمع اسم (در حد جمع های مکسر خوانده شده در کتاب دوازدهم )     0.25
ب : مهارت ترجمه به فارسی    ترجمه جملات کتاب از عربی به فارسی از متن ، تـمرین و بخش «اعلموا»     5     9 نـمره  
ترجمه درست یک جمله دارای لای نفی جنس .

(ترجمه لای نفی جنس به صورت «هیچ ... نیست » مد نظر است .) 

 0/5
ترجمه درست جمله دارای حروف مشبهه بالفعل (أن ، کأن ، لیت و لعل ) با تکیه بر معنای حروف مشبهه بالفعل      0.5
ترجمه یک جمله دارای مفعول مطلق تأکیدی و یک جمله دارای مفعول مطلق نوعی     1
ترجمه یک جمله دارای قید حالت      0.5
انتخاب گزینه درست در ترجمه جمله عربی به فارسی (دو جمله )      0.5
تکمیل ترجمه ناقص از متن ، تـمرین و بخش «اعلموا» (چهار جای خالی)      1
ج : مهارت شناخت و کاربرد قواعد      ترجمه دقیق فعل های ماضی ساده ، ماضی نقلی، ماضی استمراری، ماضی بعید، امر، نهی، نفی، مستقبل ، مجهول ، معادل های عربی مضارع التزامی، اسلوب شرط و فعل دارای نون وقایه داخل جملات ساده و با ریشه های ساده ای مانند: خرج ، دخل ، صبر، کتب و ... که زیر فعل خطی کشیده میشود و دانش آموز با کمک یک قرینه یا بیشتر، آنها را ترجمه میکند؛ مانند: «أنا دخلت قریه جدی أمس .» که در این جمله دو قرینه «أنا» و «ی » در «إنی» و «جدی» و قید زمان «أمس » به دانش -آموز کمک میکنند تا بتواند «دخلت » را درست ترجمه کند. در صورتی که از فعل های دشواری مانند تهمسون استفاده میشود، لازم است که معنای شکل سوم شخص مفرد آن داده شود؛ مثال : یا تلامیذ، لم تهمسون فی الصف ؟! (همس : آهسته سخن گفت ) یا در قالب مصور به صورت ارتباط دادن جملات به تصاویر (هشت مورد) یا به صورت تلفیقی از حالت اول و دوم     2     7نـمره  
تشخیص محل اعرابی در جملاتی که معنا و ساختاری ساده دارند؛ مانند: «کتب المسافر رساله فی الفندق .» جملات کاملا حرکت گذاری میشوند. (فاعل ، مفعول ، مبتدا، خبر، مضاف الیه ، صفت ، جار و مجرور، یا مجرور به حرف جر، حال ، مستثنی و مفعول مطلق ) تذکر: سهم حال ، مستثنی و مفعول مطلق ١.٢٥ نـمره از ٣ نـمره است . تشخیص نوع مفعول مطلق نیز سؤال میشود. ٠/٢٥ تشخیص اسلوب حصر از استثناست . ٠/٥ نـمره تحلیل صرفی و اعراب که مؤکدا باید در قالب سؤال دو گزینه ای شبیه صفحه ٤٠ کتاب درسی باشد.     3
تشخیص اسم فاعل ، اسم مفعول ، اسم مبالغه ، اسم مکان ، اسم تفضیل یا ترجمه درست آنها؛ یا ترکیبی از تشخیص و ترجمه آنها (در هر حالت این اسم ها داخل جملات کوتاه هستند.)     2
د : مهارت درک و فهم     سؤال جورکردنی از مفهوم واژگان «وصل کردن کلمات ستون اول به توضیحات ستون دوم » (چهار مورد) یا ارائه شش کلمه که دو تا اضافه است و چهار جمله با جای خالی که باید با کلمه مناسب کامل شود. یا پر کردن جاهای خالی با گزینه های مناسب (سؤال سه گزینه ای)      1     2 نـمره  
درک مطلب (ارائه متن و طراحی چند سؤال حتی الامکان با چند کلمه پرسشی خوانده شده ) یا (ارائه چند جمله و تعیین درست و نادرست آنها بر اساس مفهوم هر جمله یا بر اساس متن ارائه شده در برگه امتحانی)؛ یا ترکیبی از دو حالت پیشنهادی بالا؛ یا طرح سؤال با توجه به تصویر که در این حالت پاسخ کوتاه مطلوب است ؛ یا هر شیوة ابتکاری دیگری که بتواند مهارت درک و فهم را بسنجد .      1
 
 
امتحان شفاهی، میان نوبت اول و دوم  
مهارت ها     موضوع     نـمره  
مهارت های خواندن ، شنیدن و سخن گفتن    روان خوانی ( بدون درنگ و خطا، و با تلفظ نسبتا درست مخارج حروف )، یا حفظ شعر و اجرای گروهی آن ، اجرای نـمایشی متن برخی درس ها.      4
مکالمۀ ساده در حد کتاب درسی به صورت پاسخ کوتاه به جمله های پرسشی (سؤال با جملات دارای ما، ماذا، ما هو، ما هی، بم ، من ، لمن ، أین ، من أین ، ممن ، کم ، هل ، أ، متی، کیف ، لماذا، لم ، عم ، أی)، یا اجرای گروهی مکالماتی ساده .      1
جمع     5
 
برای مطالعه شیوه ارزشیابی و بارم بندی امتحان نهایی عربی ، زبان قرآن پایه دوازدهم ریاضی فیزیک کلیک کنید.

************************************************

 

بارم بندی درس فارسی 3 دوازدهم ریاضی فیزیک :​
 
ردیف     قلمروها     موضوع ها     نمره 
1    زبانی 7 نمره     معنی واژه      1.5
املای واژه      1.5
دستور     4
2    ادبی 5 نمره     آرایه های ادبی     3
حفظ شعر     2
3    فکری 8 نمره     درک مطلب     4
معنی و مفهوم نثر     2
معنی و مفهوم نظم     2
جمع     20
 
برای مطالعه شیوه ارزشیابی و بارم بندی امتحان نهایی فارسی پایه دوازدهم ریاضی فیزیک کلیک کنید.

************************************************

 
بارم بندی درس نگارش 3 دوازدهم ریاضی فیزیک :​
 
ردیف     موضوع      سنجه های ارزشیابی     نمره 
1    بازشناسی     توانایی بازشناسی آموزه های درس     2
2    تولید متن     ١ـ خوش آغازی (جذابیت و گیرایی، نشان دادن نمایی کلی ازمحتوای نوشته )     1
٢ـ پرورش موضوع یا شیوه بیان نوشته ( بیان ساده و صمیمی- بیان احساس  متناسب با موضوع - سیر منطقی نوشته - فکر و نگاه نو)     9
٣ـ خوش فرجامی( جمع بندی مطالب - تاثیر گذاری و تفکر برانگیز بودن )     1
٤-رعایت نشانه های نگارشی     1
٥- املای واژگان ( نداشتن غلط املایی)     2
3    سازه های نوشتاری     مثل نویسی/ حکایت نگاری/ شعر گردانی (درک و دریافت هسته معنایی مثل ،حکایت و شعر- پروراندن موضوع - رعایت املا و نشانه های نگارشی)     3
املای واژگان ( نداشتن غلط املایی )    1
جمع     20
 
برای مطالعه شیوه ارزشیابی و بارم بندی امتحان نهایی نگارش پایه دوازدهم ریاضی فیزیک کلیک کنید.

************************************************

 
بارم بندی درس زبان انگلیسی 3 دوازدهم ریاضی فیزیک :​
 
آزمون نهایی پایه دوازدهم :
 
بارم بندی نوبت دوم از نمره 40 در برگه امتحان نهایی به شرح زیر است .
 
مهارت (listening) شنیداری 12 نمره
مهارت (reading) خوانداری 8 نمره
مهارت (writing) نوشتاری 8 نمره
(vocabulary) واژگان 6 نمره
(grammar) دستور زبان 6 نمره

برای مطالعه شیوه ارزشیابی و بارم بندی امتحان نهایی زبان انگلیسی پایه دوازدهم ریاضی فیزیک کلیک کنید.

************************************************

بارم بندی امتحان نهایی دروس تخصصی پایه دوازدهم ریاضی فیزیک
بارم بندی درس علوم اجتماعی ( هویت اجتماعی ) 3 دوازدهم ریاضی فیزیک :​​

 
درس      نوبت اول      نوبت دوم      دی ماه ، شهریور و بزرگسالان
اول      4 نمره     5 نمره      1.5
دوم     4 نمره        1.5
سوم     4 نمره      1.5
چهارم      4 نمره        1.5
پنجم     4 نمره      1.5
ششم      -    3     2.5
هفتم     -    3     2.5
هشتم      -    3     2.5
نهم      -    3     2.5
دهم      -    3     2.5
جمع      20 نمره      20 نمره      20 نمره  
 
برای مطالعه شیوه ارزشیابی و بارم بندی امتحان نهایی علوم اجتماعی پایه دوازدهم ریاضی فیزیک کلیک کنید .

************************************************

 
بارم بندی درس سلامت و بهداشت دوازدهم ریاضی فیزیک :​
 
شماره فصل     عنوان فصل     شماره درس     عنوان درس     شماره صفحه     بارم نوبت اول     بارم نوبت دوم 
1    سلامت     1    سلامت چیست ؟      11-3     1.5     1
2    سبک زندگی      18-12    1
2    تغذیه سالم و بهداشت مواد غذایی    3    برنامه غذایی سالم      32-19    3     3.5
4    کنترل وزن و تناسب اندام      39-33    2
5    بهداشت و ایمنی مواد غذایی      48-40     1.5
3    پیشگیری از بیماری ها     6    بیماری های غیر واگیر      66 -49    4    3.5
7    بیماری های واگیر      78-67    3
4    بهداشت در دوران نوجوانی     8    بهداشت فردی      100-79     2.5    2
9    بهداشت ازدواج و باروری      110-101     1.5
10    بهداشت روان      128-111    -    2
5    پیشگیری از رفتار های پر خطر    11    مصرف دخانیات و الکل      137 -129    -    2
12    اعتیاد به مواد مخدر و عوارض آن      156-138    -    2
6    محیط کار و زندگی سالم     13    پیشگیری از اختلالات اسکلتی- عضلانی ( کمر درد)      169-155    -    2
14    پیشگیری از حوادث خانگی      182-170    -     2
جمع نمرات     20    20
 
 
برای مطالعه شیوه ارزشیابی و بارم بندی امتحان نهایی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم ریاضی فیزیک کلیک کنید .

************************************************

 

بارم بندی درس هندسه 3 دوازدهم ریاضی فیزیک :​​
 
فصل     محدوده فصل     نوبت اول     نوبت دوم     شهریور و دی 
1    کل     10    4    6
2    تا صفحه 46     10    3    8
صفحه 46 به بعد          5
3    کل      8    6
جمع      20    20    20
 
برای مطالعه شیوه ارزشیابی و بارم بندی امتحان نهایی هندسه پایه دوازدهم ریاضی فیزیک کلیک کنید .

************************************************

 
بارم بندی درس ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی فیزیک :​
 
فصل     محدوده فصل     نوبت اول     نوبت دوم     شهریور و دی 
1    کل     15    5    7
2    تا صفحه 42     5    2    6
صفحه 42 به بعد          5
3    کل     8    7
جمع          20    20    20
 
برای مطالعه شیوه ارزشیابی و بارم بندی امتحان نهایی ریاضیات گسسته پایه دوازدهم ریاضی فیزیک کلیک کنید .

************************************************

 
بارم بندی درس حسابان 2 دوازدهم ریاضی فیزیک :​
 
فصل     محدوده فصل     نوبت اول     نوبت دوم     شهریور و دی 
1    کل     7     2.5     3.5
2    کل      6    2    3
3    کل      7     2.5    3
4    کل           7    6
5    کل      6     4.5
جمع          20    20    20
 
برای مطالعه شیوه ارزشیابی و بارم بندی امتحان نهایی حسابان پایه دوازدهم ریاضی فیزیک کلیک کنید .

************************************************

 
 
بارم بندی درس فیزیک 3 دوازدهم ریاضی فیزیک :​
 
شماره فصل     نوبت اول     نوبت پایانی ( آزمون های نهایی؛خرداد، شهریور و دی ) 
اول      7.25     3.75
دوم      8.25    4
سوم  تا ص 77 ( سرموج طولی ) و تمرین های مربوط از آخر فصل      4.5     3.75
سوم از ص 77 ( سرموج طولی ) تا آخر فصل 
چهارم           3.25
پنجم      2.75
ششم      2.5
جمع     20    20
 
 
ردیف      انتظارات عملکردی      مستمر     پایانی 
1    طراحی آزمایش        1-3      1-2
2    اجرای آزمایش ، ثبت داده ها، نتیجه گیری و ارائه گزارش       2-4     
3    تجزیه و تحلیل داده ها، رسم نمودار، نتیجه گیری از داده ها، پیش بینی و ...       2-4     2-4
4    انجام تحقیق و جمع آوری اطلاعات (طراحی، اجرا، ثبت داده ها، تجزیه و تحلیل ، ارائه گزارش )       2-3     
5    مشارکت و تعامل در فرایند آموزش (انجام فعالیت های عملی و آزمایشگاهی، مشارکت در بحث های گروهی ، کنجکاوی علمی و طرح پرسش های مفهومی)       4-6     
6    پاسخ به پرسش های مفهومی ( دانش ،کاربرد ، استدلال و قضاوت )        1-4     4-7
7    توانایی حل پرسش های محاسباتی       2-4     9-11
8    حل مسائل در شرایط جدید(کاربرد و استدلال )           1-3

برای مطالعه شیوه ارزشیابی و بارم بندی امتحان نهایی فیزیک پایه دوازدهم ریاضی فیزیک کلیک کنید .

************************************************

 بارم بندی درس شیمی 3 دوازدهم ریاضی فیزیک :

 

فصل     نوبت اول     نوبت پایانی (آزمون های نهایی- خرداد، شهریور، دی) 
اول (مولکول ها در خدمت تندرستی)      11.5     6.5
دوم (آسایش و رفاه در سایه الکتروشیمی)      8.5    5
سوم (شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری)          4
چهارم (شیمی راهی به سوی آینده روشن تر)      4.5
مجموع     20    20

ردیف     انتظارات عملکردی     مستمر     پایانی 
1    طراحی آزمایش      2-4    2
2    اجرای آزمایش ، ثبت داده ها، نتیجه گیری و ارائه گزارش      2-4     -
3    تجزیه و تحلیل داده ها، رسم نمودار، نتیجه گیری از داده ها، پیش بینی و نمودار خوانی و .....      2-4    2
4    انجام تحقیق و جمع آوری اطلاعات (طراحی، اجرا، ثبت داده ها، تجزیه و تحلیل ، ارائه گزارش )      2-3     -
5    مشارکت و تعامل در فرایند آموزش (انجام فعالیت های عملی و آزمایشگاهی، مشارکت در بحث های گروهی ، کنجکاوی علمی و طرح پرسش های مفهومی)      4-6     -
6    پاسخ به پرسش های مفهومی (کاربرد ، استدلال و قضاوت )      1-3    8
7    توانایی حل پرسش های محاسباتی      2-3    6
8    حل مسائل در شرایط جدید(کاربرد و استدلال )      -    2

برای مطالعه شیوه ارزشیابی و بارم بندی امتحان نهایی شیمی پایه دوازدهم ریاضی فیزیک کلیک کنید.

************************************************

داوطلبان می توانند برای آمادگی هرچه بهتر برای شرکت در امتحانات نهایی از نمونه سوالات امتحان نهایی پایه دوازدهم ریاضی فیزیک استفاده کنند . کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی هیوا آماده اند تا شما را در زمینه برنامه ریزی مطالعه امتحانات نهایی راهنمایی کنند . برای استفاده از خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی هیوا کلیک کنید . برای اطلاع از آخرین اخبار مرتبط با امتحانات مدارس می توانید عضو کانال تلگرام مدارس هیوا شوید .

 


سوالات متداول

1- ✔️ چگونه می توان اولویت بندی و زمان بندی مناسبی برای امتحانات نهایی دروس پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک داشت ؟
✔️ با آگاهی از بارم بندی سوالات امتحانات نهایی هر درس می توان بر اساس اولویت ها برای امتحانات نهایی برنامه ریزی نمود که در این مقاله بارم بندی امتحانات نهایی دروس پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک آمده است .

2- ✔️ آیا آگاهی از بارم بندی دروس پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک می تواند برای معلمان نیز مفید باشد ؟
✔️ همان طور که در این مقاله به آن اشاره شده است ، مطالعه بارم بندی دروس پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک می تواند به معلمان جهت طراحی سوالات امتحانات نهایی مفید باشد .

3- ✔️ بارم بندی امتحانات نهایی دروس پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک به چه صورت می باشد ؟
✔️ در هر درس ، مباحثی وجود دارد که از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و با توجه به اهمیت هر مبحث میزان نمره ای برای آن در نظر گرفته می شود که در این مقاله می توانید بارم بندی امتحانات نهایی دروس پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک را مشاهده نمایید .

منبع : بارم بندی امتحانات نهایی دروس پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک

:: بازدید از این مطلب : 73
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 31 ارديبهشت 1399 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: